Gebedprogramma Walpurgisgebed 30 april 2021.

Aanleiding
Na kort intern overleg zijn Walter Loomeyer en Haitze Wiersma (Filadelfiagemeente) tot de idee gekomen om voor het Walpurgisgebed 2021 de informatie en mogelijke gebedspunten via de website van de gemeente aan te bieden voor ieder die wil meebidden.

Corona-effecten
Gegeven de coronaontwikkelingen zal het gebedsprogramma o.a. voorzien in gebed voor de huidige kerkelijke nood, omdat de bezoekers van de kerkdiensten in aantal uiterst beperkt zijn of dat gemeenten de diensten digitaal aan de gemeenteleden doorgeven. Al met al betekent dat een sterk verminderde onderlinge omgang.

Daarnaast doet zich door corona ook nog iets verrassends voor, want niet-christelijke, spirituele bijeenkomsten kunnen óók niet doorgaan, denk aan de “open avonden” van Sonja de Vries, of de hypnose-bijeenkomsten van Rasti Rostelli en zo zullen er nog meer dergelijke zijn.

Walpurgis
Traditioneel is de nacht van 30 april op 1 mei de nacht van het satanisme, de z.g. Walpurgisnacht.
In die nacht worden er o.a. in de satanskerk en heksenkringen vervloekingen uitgesproken over christenen,  kerken/gemeenten en hun voorgangers, en overige christelijke organisaties.  Te denken valt ook aan overheden, politieke partijen, scholen, gezinnen…..

Daarom willen wij bidden om bescherming. Bid je mee?

Nadere info vind je op: Walpurgisnacht belicht (stichting-promise.nl)

Programma 2021
Voordat u gaat bidden, luister/zing mee met: Nederland Zingt: Ik bouw op U – YouTube want we staan er niet alleen voor. Lees en overdenk Kol.2:12-15

12  Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

13  U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

14  Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

15  Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Wat een kostbare feit heeft de Here Jezus voor ons aan het licht gebracht, een feit waar we hoe dan ook elke dag dankbaar met en in kunnen leven:

 1. met Christus zijn we opgewekt uit de dood
 2. we leven met Hem
 3. we weten dat de aanklacht van de wet is weggevallen op Golgotha en dat we vergeving hebben ontvangen
 4. en dat we met Hem delen in de overwinning zelfs over alle overheden en machten, die tegen God zijn samengespannen
 5. deze machten zijn ontwapend, want Christus heeft door het kruis over hen getriomfeerd

 Punten van overdenking en gebed

Dankbaarheid, lof en eer, verootmoediging

 • Dank voor de mogelijkheid tot verenigd gebed (ondanks coronabeperkingen toch geestelijk verbonden)
 • Breng lof en eer aan God, aan de Here Jezus voor de liefde, de trouw en zijn geduld, immers zijn belofte is en blijft: “Ik zal jou mijn heil doen zien..” (Ps50:23).
 • Kan de Coronapandemie een instrument in Gods hand zijn tot vernedering van harten voor Hem?….. of opdat christenen zich zouden verootmoedigen?…of….waarom zijn we hierin beland; speelt de Here daarin een rol of heeft Hij de regie?
 • Verlangen we geestdriftig om weer fysiek samen te komen,,,,,,,,of hechten we al aan de thuissituatie door corona….?

Zing mee met Opwekking 554 “Meer dan ooit…” (https://www.youtube.com/watch?v=UTOJY5shb2k)

Vernieuwing…?

 Hebben we meer kennis van het Woord nodig in deze tijd….intiemer contact met God….meer zicht op de weg, waarop de Heilige Geest ons wil leiden? Bid dat de Heer de behoefte daaraan versterkt. Bid voor vernieuwing van Geloof, Hoop en Liefde in Gods kerk/gemeente.

 • Bid om vervulling met de Heilige Geest voor de gemeente (de late regen óók voor Gods kerk…).

Denk hierbij eens aan “dat zij allen één zijn” (Jh.17:22-23) en aan de 9-voudige vrucht van de Geest (Gl.5:22)

Zing mee met Opwekking 308 “O laat Gods Zoon je thans omhullen…”

( https://www.youtube.com/watch?v=ekcWCTHZCck )

Het Woord…

 • Ervaar je zelf dat de prediking van, en het onderwijs uit het Gods Woord door corona wordt geblokkeerd?
 • Bid de Heer dat zijn dienstknechten in deze tijd helder voor ogen hebben, de weg is die zij moeten gaan. Bid voor hun bescherming, hun huwelijk/gezin. Geldt dit niet ook voor alle christenen?
 • De Bijbelscholen zijn ook genoodzaakt de lessen/colleges digitaal aan te bieden. Hoe ervaren de studenten dat? Wat een volharding is er nodig bij school en studenten!
 • Vind je het moeilijk om zelf vol te houden met Bijbellezen en bidden? Je staat hierin niet alleen; laten we voor elkaar bidden met het oog daarop.

Zing mee met Opwekking 687 “Heer, wijs mij uw weg…”

https://youtu.be/rYAOm670mp0

Geestelijke strijd…

Lees onderstaande gebedspunten geheel of in delen rustig door en bepaal voor welke punten je wilt bidden. Voor zóveel zaken is er gebed nodig. Doe dus mee!!

 • Dank God, dat bijeenkomsten van b.v. Sonja de Vries (Stg. “Uit de bron van Christus”) en Rasti Rostelli (Hypnose) niet doorgang kunnen vinden, vanwege corona.
 • Yoga-bijeenkomsten (b.v. Aurean Yogainstituten Sneek, Pr. Julianapark) vinden soms nog wel plaats binnen het anderhalve meter beleid. Bid dat bezoekers toch open oog krijgen voor de misleidende geestelijk werkelijkheid hierachter.
 • Bid dat zij, die verstrikt zijn in de satanskerk mogelijkheid zien om eruit de komen….
 • Bid voor/om (denk hierbij IPtr.5:5)
  • verbreking van uitgesproken vervloekingen
  • afkeer bij jongeren van geestbeïnvloedende muziek en comp.spellen
  • denk aan verslaafden van seks, drugs, drank en gokken….
  • slachtoffers van eetstoornissen…
  • hulpverlening door: Stg De Hoop, Dordrecht, Ver.Tot Heil des Volks A’dam e.a.

Zing mee: Opw. 277 “Machtig God..” https://youtu.be/K_gHCIoNca8

 • Bid i.v.m. de huidige gang van zaken in politiek Den Haag en Nederland. Mag er toch een terugkeer komen naar een leven naar Bijbelse normen en waarden: huwelijk, gezin. Denk ook aan: abortus, euthanasie, voltooid leven……
 • Bid voor het CDA, de Christenunie en SGP en hun relatie met God, juist in de politiek.
 • Ook de Europese politiek mag in gebed onze aandacht krijgen. Dat men in EU, zowel commissie en parlement blijft vasthouden aan de Bijbelse wortels (joods-christelijk) voor haar bestaan.
 • Denk aan de spanningen in de wereld van vandaag: Verhouding Rusland, China enerzijds en het Westen anderzijds; Israël in steeds verder verkerend isolement. Spanningen met Iran etc… Eén ding staat vast: Jezus’ Koningschap heerst over alles (Ps.103:19)
 • Denk aan de verspreiding van het evangelie via media als: Internet, EO, Fam7, GrootNieuwsRadio, TWR ….. . Denk ook aan de evangelisatiectie (“The Godstory”), gepland in de herfst 2021 in SWF.
 • Bid voor de vervolgde kerk; voor hulporganisaties als Stg De Ondergrondse Kerk, Open Doors e.a. (vind een gebedskalender op

https://www.sdok.nl/system/files/poster-gebed.pdf  en https://www.opendoors.nl/doe-mee/bid/gebedskalender/ (te downloaden)

 • Bid voor de (al dan niet gehuisveste) vluchtelingen; dat spanning in, en rond asielcentra kunnen worden beheerst.
 • Bid ook voor de reguliere- en particuliere hulpverlening in de ruimste zin, in Sneek en andere plaatsen, b.v. Schuilplaats, Voedselbank….) Denk ook aan de open hulp- en ontmoetingsplaatsen in/bij kerken: w.o. de Hemkerk, Kopra, Leger des Heils, Loodsboot en nog andere.
 • Laten we blijven uitzien naar, en bidden om de realisatie van Gods grote belofte: de vestiging van zijn Rijk als Jezus terugkomt en bid tot slot het “Onze Vader”.

Fijn dat je even tijd voor gebed vrij maakte. En weet, jij bad niet alleen, velen baden met je mee….zelfs wereldwijd. Dank! De hemel komt in beweging als wij bidden.

Slotlied: Een hoopvolle toekomst https://youtu.be/jd5RRG505RM