Dagthema: De Vervolgde Kerk – Ik heb u uitverkoren – met inleiding van Dini Ruiter.

We lezen Romeinen 8 : 33 – 39 (HSV)

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is . Die voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid, gevaar of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen 39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus onze Heere.

Volharding.

Door deze krachtige woorden en belofte is het mogelijk voor onze broeders en zuster in de vervolging om stand te houden en te volharden.

Jezus waarschuwt in Joh. 15: 18 -21 zijn discipelen, dat zij door de wereld gehaat zullen worden als zij Hem volgen. Hij zegt: “Zij hebben mij vervolgd en zullen ook jullie vervolgen en haten”. Deze woorden zijn voor vervolgde christenen geen verrassing, want zij ervaren dagelijks dat het volgen van Jezus door hun familie of de overheid wordt bestraft met uitsluiting, discriminatie, bedreiging, gevangenneming en, in veel gevallen, de dood.

Jezus’ uitspraak is bemoedigend  voor ruim tweehonderd miljoen vervolgde broeders en zusters in zeker zestig landen. Zij beseffen dat wat hen overkomt aansluit bij deze woorden van Jezus en putten er kracht uit.

Volgens 1 Kor. 12:26 zijn wij het lichaam van Christus en dat wij daarom allen meelijden als er één lid lijdt. Als de kerk in Noord-Korea pijn lijdt – en daar wordt onnoemelijk geleden – dan hebben zij er recht op, dat wij met hen meeleven, mee lijden en BIDDEN!!

Dank- en gebedspunten:

Danken voor de vrijheid, die wij hier als kerken in Nederland hebben om ongehinderd bij elkaar te komen en zo ook  kunnen bidden voor dat deel van het lichaam van Christus dat niet in vrijheid leeft, erger nog, die vervolgd worden en op heel veel plaatsen alleen maar in het geheim bij elkaar kunnen komen.

Hoe te bidden voor en met de Vervolgde Kerk.

De vervolgde christenen vragen ons met hen te bidden voor hun land en regering. Dat er een opwekking komt en dat velen tot geloof in Christus mogen komen. Zij vragen gebed voor vrijmoedigheid om hun geloof te delen, ondanks het gevaar, dat ze hierdoor lopen.

In een aantal landen, zoals India, Pakistan en Moslimlanden worden christenen uitgesloten in deze coronatijd van hulp. Bid voor hen en dank voor de organisaties die zich inzetten om hen van de basisbehoeften te voorzien en zo ook een getuigen van Jezus zijn.

Openbaring 12 : 10 – 12:

“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van Christus , want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood

Heer, ontferm U – Gebed voor vervolgde christenen 

Wij bidden voor hen
die worden vervolgd
wegens hun getuigenis
dat Jezus de waarheid is.
Verstoten, gevlucht,
mishandeld, vermoord,
omdat ze geloven
en vertrouwen op uw woord.
Heer, ontferm U over hen
toon hun uw barmhartigheid
Maak ze moedig, maak ze sterk
en standvastig in de strijd.
Geef uw liefde en geduld
in alles wat ze doorstaan
en dat uw Heilige Geest
hen troost bij elke traan.
Wij bidden voor hen
die worden vervolgd,
Vals beschuldigd, alles kwijt,
gevangen in eenzaamheid.
Bedreigd en verdrukt
beledigd, bespot
omdat ze belijden:
Jezus is de zoon van God.

Heer, ontferm U over hen …

 

Bridge

Wij bidden voor hen die U vervolgen:
zegen hen en raak hen aan.
En help ons om trouw te blijven bidden
zodat deuren open gaan

Heer, ontferm U over hen …