Het boek Genesis

Genesis: een belangrijk boek over het begin van alles: Wie schreef het? Hoe is de indeling van het boek? De Schepping, letterlijk of figuurlijk beschreven? De scheppingsdagen, passen die bij de evolutiegedachte? Hoe zit het met het paradijs en is de dood pas na zondeval? Verder de zondeval en gevolgen, de moord op Abel, zondvloed, toren van Babel, verhalen over Abram, Isaak, Jakob, Jozef…

Henk Siegers (CGKV)

Cursus: Verantwoord Bijbelgebruik

In zes  avonden uitleg van  de basis hoe je de Bijbel op een verantwoorde manier kunt gebruiken.
Veel Bijbellezen samen, veel oefeningen in toepassen en begrijpen
.

Paul Rullman (EGS)

Cursus: Het boek Ezechiël

Ezechiël is voor veel mensen een vreemd boek dat lastig te begrijpen is. Daar willen wij verandering brengen. Want, wie de moeite neemt iets dieper te graven in het boek, zal ontdekken dat Ezechiël een belangrijke boodschap heeft die voor ons juist heel actueel is. Het boek Ezechiël geeft ons uniek inzicht in Wie God is, wat Zijn plan is, hoe Hij ons in Zijn plan gebruikt, welke plek Israël en de volken in dat plan innemen en het laat meer dan 2500 jaar voor het einde zien wat er in de eindtijd gaat gebeuren.

Deze cursus helpt u om Ezechiël beter te leren begrijpen, geven achtergrondinformatie en geven u handvatten om de Bijbel zelfstandig te bestuderen. Daarnaast willen we u enthousiast maken voor God en voor Zijn Koninkrijk en u helpen om in deze onzekere tijden vol onwaarheden rust en richting te vinden in de God die alles in de hand heeft.

Henk Visser (TUA, afgestudeerd op het Oude Testament), is een enthousiaste leraar met passie voor onze geweldige God en Zijn Woord. Kennis is belangrijk, maar moet praktisch zijn en moet altijd leiden tot ontzag voor God en dienstbaarheid in Zijn Koninkrijk. Alles draait om Gods plan in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Koning en Levensvorst. ‘Ik leef niet, maar Christus leeft in mij’ Gal. 2:20.

Henk Visser (De Bron)

Cursus: Hooglied

Het mysterieuze Hooglied....
Hooglied is misschien wel het meest mysterieuze boek van het Oude Testament of zelfs van de Bijbel. Bevat de poëtische tekst diepere geheimen of zijn de liefdesverklaringen van de hoofdpersonen ‘slechts’ de hele boodschap?
Als er al geheimen in het boek schuilgaan: welke zijn dat dan? Als er geen geheimen in Hooglied te vinden zijn: waarom is dit boek in de canon opgenomen en bezit het dus Goddelijke autoriteit?
Dat het een moeilijk boek is, blijkt al uit de verschillende keuzes die vertalers van Hooglied hebben gemaakt.

Piet Bakker (Filadelfia gemeente)

Israël en de Kerk

3 Bijbelstudie avonden op 8 en 22 januari en 5 februari 2018
Thema: “Gods liefde voor Israël”

Cursusleider: Piet Speelman

 Israël in het eerste (oude)en tweede (nieuwe) testament
Op de eerste avond bekijken we in op het Oude Testament en wordt een beeld gegeven van het land en het volk Israël in de tijd van het Oude Testament. Eerst een kort overzicht van de geschiedenis van Israël; daarna  over het land zelf en de leefgewoonten van dit volk.

Israël in de regio en de verhouding van Israël met de Kerk(en)
De gespannen situatie tussen Israël en de Arabische bevolking heeft er toe geleid dat Israël barrières aangelegd heeft tussen de Palestijnse en Israëlische gebieden. Hoe kunnen we daar naar kijken vanuit een politiek standpunt en welke positie en taak heeft de Kerk van Jezus Christus hierin?

Israël en de beloften van God.
Bijna dagelijks bereiken ons rapporten of verhalen die de staat van Israël in het nieuws brengen. Best vreemd gezien het feit dat Israël, relatief gezien, een klein land is.  Zou het soms met de beloften van God hebben te maken?

Piet Speelman (EGS)

Avond over Ikonen

Datum: 22 januari 2018
Inleider: Jan Mulder. Lekenvoorganger in de Antonius van Paduaparochie

Ikonen worden ook wel vensters op de eeuwigheid genoemd. Ikonen willen mensen meenemen naar de wereld van het goddelijke; het hemelse. In de kerken van het Oosten zijn ze een onmisbaar onderdeel van het geloofsleven. Op deze avond krijgt u iets te horen over de betekenis van Ikonen en ook over de wijze waarop ze tot stand komen. Ze wordt u meegenomen in een wereld waarin God en de heiligen hele van zelfsprekend zijn. Wie weet heeft u zelf thuis een Ikoon en brengt u die mee.

Jan Mulder( Martinus Parochie)

Cursus: Het Marcus Evangelie

Het Marcus evangelie is het kortste van de vier evangeliën. Het is waarschijnlijk ook het oudste. Het is een evangelie met enorm veel vaart. De blijde boodschap wordt verkondigd op een wel heel aansprekende manier zo van: 'doe mee, nu!, want het Koninkrijk komt” Opvallend is bijvoorbeeld hoe vaak het woordje 'terstond' wordt gebruikt. Kenmerkend bij Marcus is ook de nadruk op het lijden, het sterven en verrijzen van Jezus.

Er is een theoloog die Marcus 'een lijdensverhaal met een uitvoerige inleiding' heeft genoemd. Marcus is trouwens de enige van de vier die het woord 'evangelie' (blijde boodschap) gebruikt. Hij begint er zelfs mee: “Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God” (1,1/kbs). Er wordt wel gezegd dat Marcus geen 'mooi' geschreven evangelie is. Het is in wezen heel eenvoudig en ongecompliceerd, maar het heeft op die manier enorm veel invloed gehad. Marcus is er in geslaagd met weinig woorden een indringend beeld van Jezus Christus te geven. Goed om met elkaar eens wat dieper op dit evangelie in te gaan.

De eerste avond (5 februari) willen kijken naar het evangelie als geheel; de achtergronden, de structuur, het karakter. Waar was het de evangelist om te doen? Wie was Marcus eigenlijk?
De tweede avond (5 maart) gaan we inzoomen op een paar Marcus-verhalen, uit verschillende delen van het evangelie. Welke boodschap wil Marcus ons daarin vertellen?

Lucas Foekema( Martinus Parochie)

Leiderschapstraining

Leiderschapsontwikkeling Om leiders in een kerkelijke gemeente te ondersteunen in hun taak en teams nog meer te laten bloeien, wordt een korte cursus aangeboden. Het is een eerste aanzet om leiders verder op weg te helpen. Het maakt niet uit of je al langer leiding geeft of net bent gestart, jong of oud bent, voor of achter de schermen een taak vervult: alle leiders zijn van harte welkom. In drie avonden zullen Paul Rullmann en Frans Faber met jullie optrekken om kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap te vergroten. Het gaat om één avond waarin de geestelijke aspecten van het leiderschap worden besproken en twee avonden waarin kennis kan worden opgedaan ten aanzien van praktische vaardigheden.

Het programma ziet er als volt uit:
19 februari     Saul, David en Nehemia. Wat kunnen leren van deze leiders? Geestelijk leiderschap: karakter, bekwaamheden en bereidvaardigheid
5 maart        Wat is leiderschap, stijlen en aansturing van teams
19 maart        Plannen, ‘team op vleugels’, kwaliteiten in je team, conflicten en het geven van opbouwende kritiek.

We willen je graag uitdagen om verder te groeien in je taak als leider. Een bloeiend team maakt Jezus nog meer zichtbaar. Wees erbij!

Frans Faber (EGS)

Paul Rullmann (EGS)

Twee avonden over (kerk) – muziek

Avonden: 19 februari en 19 maart 2018
Inleider: Pastoor Peter van der Weide

Of Jezus gezongen heeft weten we niet zeker. De enige passage waaruit kan blijken is de tekst: “Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen ze naar de Olijfberg”. (Matteüs 26: 30). Dat er niet gezongen zou worden tijdens vieringen is ondenkbaar. Dat er in kerken op verschillende wijzen muziek wordt gemaakt weten we ook. Dat gaat bij katholieken weer wat anders als bij protestanten en dit verschilt ook weer per werelddeel.
In twee avonden gaan we de geschiedenis van de (kerk-) muziek verkennen en daarbij staan we ook stil bij de tijdgeest, kunst en architectuur. De kerkvader Augustinus zei al in de vierde eeuw dat zingen dubbel bidden is . Een prachtig getuigenis van de kracht van muziek. Ik hoop ook gebruik te maken van uw eigen inbreng en uw ervaring met muziek in de kerk en waarom juist die muziek!

Peter van der Weide( Martinus Parochie)

Hoe veilig is mijn kerk?

Het persoonlijke verhaal van John Lapré  waarin het thema '"omgaan met seksuele diversiteit in de gemeente" een gezicht krijgt.
John Lapré  wil handvatten geven hoe dat in de gemeente vorm te geven.
Daarnaast wil hij graag delen wat in zijn ogen een veilige kerk is: Vaderlijk, Elementair,  Integer, Luisterend, Inclusief en Geduldig.

John Lapre