Woensdag 20 januari

Dagthema: Israël als grote broer – Ik heb u Vrienden genoemd – met inleiding van Hieky Zimmermann

 

Johannes 15: vers 5-9

 

Vandaag staat Israël in de spotlight van onze gebedsweek. Waarom Israël? Omdat voor Israël hetzelfde geldt als voor ons. Dat wij samen ingeplant moeten blijven in de ware wijnstok die Jezus is.

In Deuteronomium spreekt Mozes het volk toe in de woestijn voordat ze het beloofde land intrekken.

We lezen Deut. 10:12-13

 1. Israël bedenk dus dat de Heer uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient. 13. En zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud, naleeft, dan zal het u goed gaan.

 

Tijdens het gebed kunt u luisteren naar opwekking 582  (link https://www.youtube.com/watch?v=W_hXlmiG7Vg)

 

Voorbereidend gebed

 • Bid voor kracht dat we in ook in deze moeilijke tijd staande blijven.
 • Dat we ons geen angst aan laten jagen door alles wat we horen maar onze rust vinden bij Jezus.
 • Dat we tijd in zullen ruimen in onze drukke dagelijkse dingen om stille tijd te hebben, God te zoeken en in zijn woord te lezen.
 • Kortom dat we ingeënt blijven in Hem.

 

Israël was door God bestemd als voorbeeld voor de wereld.

Als het volk in Zijn liefde en geboden zou blijven dan zou het voorspoed kennen en veel zegeningen. Een volk van priesters en getuigen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Dan zouden de omringende landen zeggen “kijk hoe hun God hen zegent en voorspoed brengt”. Maar helaas, ze werden God ontrouw, ze vermengden zich met andere volken en namen hun gebruiken en vereringen van andere goden over. We weten uit de geschiedenis welke uitwerking dit heeft gehad op het Joodse volk. Driemaal zijn ze als straf daarvoor, verstrooid onder andere volken. De eerste maal het 10 stammenrijk naar de Assyriërs en later het 2 stammenrijk naar Babylon. En in het jaar 70 na Christus werd de gehele toenmalige Joodse bevolking verstrooid naar alle hoeken van de wereld.

In Galaten 6 vers 7 lezen we

 1. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait zal hij ook oogsten.

Wat voor Israël gold en geldt, is ook op ons van toepassing. Als wij ons van God afkeren en niet in zijn liefde blijven, dan kunnen ook wij geen getuigen van Hem zijn, vruchtdragen en het zout en licht voor de wereld zijn.

 

We luisteren naar opwekking 595 

 

Gebedspunten

 • Bid voor hulp van God dat wij in woord en daad getuigen mogen zijn voor de wereld.
 • Dat wij het zout van de wereld mogen zijn en een licht in deze duisternis.
 • Bid dat wij niet in verzoeking komen en de wereld achterna lopen, maar dat de Bijbel onze wegwijzer is en Jezus onze leidsman.

 

We lezen: Romeinen 11: 1,2, 22 – 24

1.Dan nu is mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers een Israëliet, een nakomeling van Abraham afkomstig uit de stam Benjamin. 2. God heeft zijn volk, dat Hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten.

 1. Houdt daarom voor ogen dat God niet alleen goed is maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u, als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt u ook afgekapt. 23. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij, die er van nature bij horen, op die boom worden geënt.

 

Het is ongelooflijk belangrijk dat we voeding krijgen uit de edele olijfboom. Dat we zonder die voeding geen vrucht kunnen dragen, verdorren en uiteindelijk weggegooid zullen worden. God is goed, vol liefde en barmhartigheid maar ook streng en rechtvaardig. God ziet het hart aan, Hij kent ons van binnen en buiten. Niets is verborgen voor Hem. En God zal Zijn beloften vervullen aan Zijn volk, dat niet door Hem verstoten werd, en Hij zal Israël weer in ere herstellen. Zo zal Hij ook ons, de geredden uit de heidenen, Zijn beloften gestand doen.

 

Gebedspunten

 • Dank God dat hij trouw is, dat ook wij geënt zijn op de edele olijfboom.
 • Dank dat wij altijd, ook al struikelen we soms, vergeving mogen ontvangen en altijd bij Hem terug mogen keren.
 • Dank voor persoonlijke dingen, gebedsverhoringen en alles wat in u opkomt om dankbaar voor te zijn.
 • Dank dat het nog genadetijd is en dat we nog steeds het evangelie mogen delen met mensen om ons heen, zodat ook zij gered zullen worden.
 • Dank dat het evangelie in Israël is teruggekeerd nadat het de hele wereld over is gegaan. Dat op dit moment heel veel Israëlieten tot bekering komen en zien dat Jezus hun langverwachte Messias is.

 

Tot slot luisteren we naar opwekking 542